Trường Giang/ (TN&MT) - 13:46 - 11/09/2019
 
Bộ TN&MT đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.
t4

Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất theo phương thức chấm điểm. Ảnh: Hoàng minh 

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT) - Đơn vị xây dựng dự thảo, đây là Thông tư đánh giá chất lượng dịch vụ công về chuyên ngành quản lý đất đai nên trong thành phần Tổ soạn thảo đã có tới 4/10 thành viên thuộc các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Quản lý đất đai, các thành viên khác cũng đều chuyên quản về lĩnh vực đất đai tại các đơn vị quản lý thuộc Bộ.

Tính đến ngày 2/8/2019, đã có 17 đơn vị trong và ngoài Bộ gửi ý kiến góp ý (ngoài Bộ có Bộ NN&PTNT gửi ý kiến góp ý), trong đó, có 7 đơn vị đóng góp 23 ý kiến góp ý cho việc hoàn thiện dự thảo. Tổ soạn thảo đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, đang hoàn thiện Dự thảo và hồ sơ để gửi Vụ Pháp chế thẩm định, trình ban hành theo đúng tiến độ xây dựng văn bản.

Theo đó, Dự thảo Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước để xây dựng, điều chỉnh khung giá đất trong phạm vi trách nhiệm của Bộ TN&MT được quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ quy định về giá đất.

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý Nhà nước về TN&MT để đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Dự thảo Thông tư bao gồm 3 Chương, 13 Điều và 1 Phụ lục. Trong đó, quy định, việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước để xây dựng, điều chỉnh khung giá đất trong phạm vi trách nhiệm của Bộ TN&MT được xét theo 6 tiêu chí: Tiêu chí 1: Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; Tiêu chí 2: Nhân lực thực hiện hoạt động xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; Tiêu chí 3: Tuân thủ quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; Tiêu chí 4: Thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; Tiêu chí 5: Tính công khai minh bạch trong quá trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; Tiêu chí 6: Sản phẩm của dịch vụ xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Về tổ chức thực hiện, Dự thảo Thông tư giao Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ TN&MT để nghiên cứu, xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Tại buổi làm việc mới đây, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đề nghị, các đơn vị cần tập trung rà soát các nội dung về tiêu chí của Dự thảo Thông tư để đảm bảo thời hạn, chất lượng để trình lãnh đạo Bộ ban hành theo đúng tiến độ được giao trước ngày 20/8/2019.

Mỗi tiêu chí sẽ có chỉ số đánh giá và căn cứ đánh giá riêng. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100. Cụ thể Tốt: Khi tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó, tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí 6 đạt từ 18 điểm trở lên; Khá: Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó, tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí 6 đạt từ 15 điểm trở lên; Đạt: Khi tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, trong đó, tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí 6 đạt từ 12 điểm trở lên; Không đạt: Khi tổng số điểm nhỏ hơn 50 điểm, hoặc tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí 6 nhỏ hơn 12 điểm.

Bạn nghĩ sao?