12:54 - 05/11/2019
 
Năm 2019, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm các, chuyên ngành:

- Tài chính – Ngân hàng / Mã số: 8.340.201

- Quản lý Kinh tế / Mã số: 8.340.410

- Quản lý Công / Mã số: 8.340.403

- Quản trị kinh doanh / Mã số: 8.340.101

- Kế toán / Mã số: 8.340.301

- Kỹ thuật phần mềm / Mã số: 8.480.103

- Công nghệ Thông tin / Mã số: 8.480.201

- Hệ thống Thông tin / Mã số: 8.480.104

- Ngôn ngữ Anh / Mã số: 8.220.201

- Kiến trúc / Mã số: 8.580.101

a

 

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH  THỨC  VÀ THỜI  GIAN ĐÀO TẠO

 1.1.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 400

1.2. Hình thức đào tạo:  Chính quy.

1.3. Thời gian đào tạo: 02  năm.

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

2.1. Về văn bằng:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học của  Trường  Đại  học  Kinh  doanh và Công nghệ Hà nội đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi) và thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm (kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ); Thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành- chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường Đại học, các Học viện:

+ Thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm, thí sinh không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

+ Thời gian tốt nghiệp quá 5 năm phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 3 môn (do các khoa chuyên ngành lựa chọn).

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành - chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức): Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng Công nghệ Thông tin & Toán tin, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 6 môn (mỗi môn 3 ĐVHT).

- Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi

9 môn để thi vào các ngành: Quản lý Kinh tế; Quản lý công, Quản trị Kinh doanh.

- Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành (hoặc ngành gần) loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hệ không chính quy (vừa học vừa làm; Đào tạo từ xa) chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp hệ chính quy quá 5 năm (trừ giáo viên tiếng Anh) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức đại học do Khoa Tiếng Anh Sau Đại học thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tổ chức giảng dạy và thi sát hạch.

2.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

2.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

2.4.  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường.

 3. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

 3.1. Các môn thi tuyển:

a)  Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Ngành Tài chính - Ngân hàng: Lý thuyết Tiền tệ - Tài chính.

- Ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về Kinh tế.

- Ngành Quản lý Công: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Ngành Quản trị kinh doanh: Khoa học quản lý.

- Ngành Kế toán: Lý thuyết Kế toán.

- Ngành Kỹ thuật phần mềm: Lập trình hướng đối tượng.

- Ngành Công nghệ Thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu.

- Ngành Hệ thống thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu.

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Kỹ năng thực hành tiếng.

-  Ngành  Kiến  trúc:  Vật  lý  kiến trúc.

b) Môn cơ sở: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử kiến trúc thế giới .

c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2)

Các  trường  hợp  được  miễn  thi môn Ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Ngôn ngữ Anh.

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương.

3.2. Điều kiện trúng tuyển:

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp  vụ ngành  và Môn cơ sở; Các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm  trúng  tuyển  lấy  từ  cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của  hai môn  : Nghiệp  vụ ngành; Môn cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự:

- Thí sinh là nữ.

- Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Môn cơ sở; Ngoại ngữ (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

4. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

4.1. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành.

4.2 Các đối tượng và chính sách ưu tiên:

4.2.1 Đối tượng ưu tiên:

Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan - tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ ;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.

-  Con  đẻ  của  người  hoạt  động

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

4.2.2 Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100).

5. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

5.1 Hồ sơ: Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi) bán tại Viện Đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và  Công  nghệ  Hà  Nội  (Số  29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh  Tuy,  Q.  Hai  Bà  Trưng,  Hà Nội) ;từ ngày 10/8/2019 đến ngày 15/10/2019.

5.2 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2019  đến ngày 20/10/2019.

5.3 Học bổ sung kiến thức Chuyển đổi ngành và Ôn thi tuyển sinh:

- Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyển  đổi  ngành  từ  ngày  15/08 đến ngày 15/09/2019  tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405).

- Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 10/08/2019  đến  ngày  15/09/2019 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405).

c) Các lớp học bổ sung kiến thức (Viện  phối  hợp  với  các  Khoa  tổ chức lớp học, thi và cấp chứng chỉ)

-   Lớp   học   bắt   đầu   từ   ngày

20/09/2019  (Xem  trên  Website  :

www.hubt.edu.vn)

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

6.1 Thời gian thi tuyển:  Hạ tuần tháng 11 năm 2019.

Lịch cụ thể như sau:

- Sáng 23/11/2019: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

- Chiều   23/11/2019:   Thi   môn

Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Sáng 24/11/2019: Thi môn Môn cơ sở.

-   Chiều   24/11/2019:   Thi   môn Ngoại ngữ.

6.2. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại  học  Kinh  doanh  và  Công nghệ Hà Nội

Hồ  sơ dự  thi,  nộp  trực  tiếp  tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học  (Phòng  A405)-  Trường   đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 024.36339114.■

Bạn nghĩ sao?