PV - 19:21 - 27/02/2021
 
Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 70,85ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cục thống kê tỉnh An Giang, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 2,69%. Trong mức tăng chung 2,69% thì khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,46%, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 4,91%), đóng góp 0,92 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực Công nghiệp - xây dựng tăng 6,54%, thấp hơn mức tăng 12,17% của cùng kỳ năm 2019, đóng góp 0,96 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chỉ tăng 1,65% (cùng kỳ năm 2019 tăng 7,10%), đóng góp 0,73 điểm phần trăm và thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 2,25% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,91%), đóng góp 0,08 điểm phần trăm. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ở mức tăng 3,51%, thấp hơn một chút mức tăng 3,52% của cùng kỳ năm trước (do biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 nên nhiều sản phẩm nông nghiệp chậm tiêu thụ, giá cả sụt giảm; riêng giá lúa tăng); ngành lâm nghiệp tăng trưởng âm 1,05% (cùng kỳ năm trước tăng trưởng âm 0,71%); ngành thủy sản tăng trưởng âm 2,03% (cùng kỳ năm trước tăng trưởng 11,75%), chủ yếu do giảm sản lượng cá tra nguyên liệu và giống cá tra.

Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 15/12/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng được 687,8 ngàn ha, đạt 100,88% so KH và bằng 101% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Cây lúa được 637,2 ngàn ha, đạt 101,83% so KH và bằng 101,76% so cùng kỳ (trong đó so cùng kỳ năm trước: Lúa mùa được 4,8 ngàn ha, bằng 100,84%; lúa Đông Xuân được 229,4 ngàn ha, bằng 98,16%; lúa Hè Thu được 231,2 ngàn ha, bằng 100,42%; lúa Thu Đông đã xuống giống được 171,8 ha, bằng 109,09% và hiện nay vẫn đang tiếp tục thu hoạch) và hoa màu cũng đã gieo trồng được 50,6 ngàn ha, đạt 90,27% so KH và bằng 92,36% so cùng kỳ; trong đó: Ngô đạt 5.632 ha, bằng 93,98%; rau đậu các loại được 32.267 ha, bằng 91,97%;... 

Tổng sản lượng lúa gần 3,996 triệu tấn, gần bằng 102% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Lúa mùa được 20,3 ngàn tấn, tăng 1,2 ngàn tấn; lúa Đông Xuân được 1,646 triệu tấn, giảm 14,2 ngàn tấn; lúa Hè Thu được 1,32 triệu tấn, tăng 6,6 ngàn tấn% và lúa Thu Đông ước được 1,01 triệu tấn, tăng 82,7 ngàn tấn, đang thu hoạch tiếp.

Theo Kinh tế tập đoàn
Bạn nghĩ sao?