Mặc dù được cấp phép khai thác cát tại dự án khai thác cát Sông Hồng tại điểm mỏ xã Đại Tự, xã Hồng Châu, xã Trung Kiên huyện Yên lạc và xã Vĩnh Ninh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng cho tới nay đã hơn 5 năm Công ty cổ phần TMS khoáng sản và vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là công ty TMS) lại chưa hề được khai thác cát với hàng loạt lý do mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra.